Polityka Prywatności

Naszym priorytetem jest ochrona powierzanych nam danych osobowych. Z związku z tym dokładamy wszelkich starań w celu zabezpieczenia Twojej prywatności podczas korzystania z naszych usług na prowadzonej przez nas stronie internetowej https://www.bmklinstal.com W niniejszej Polityce prywatności przeczytasz w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe (dalej jako dane) oraz jak się z nami skontaktować w razie pytań dotyczących Twoich danych. Prezentujemy też ważne informacje o plikach cookie i podobnych stosowanych przez nas technologiach. Jeśli nie akceptujesz naszej „Polityki prywatności”, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszego Serwisu.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Serwisie

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania z usług Serwisu jest Spółka BMKL Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (32-540) przy ul. Grunwaldzkiej 93/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000685527, REGON: 367753293, NIP: 6282269850

Można się z nami skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem: +48 603 247 064
 • pod adresem e-mail: biuro@bmkl.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Grunwaldzka 93/6, 32-540 Trzebinia

Rodzaj zbieranych danych:

Gdy korzystasz z naszych usług w Serwisie możemy zbierać w szczególności: adresy IP, adres URL, informacje o zrachowaniach w Serwisie, kliknięcia w elementy stron w Serwisie, nazwy otwieranych plików, daty i godziny wejść do Serwisu, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Twojej przeglądarki.

Gdy zadajesz pytanie za pośrednictwem aktywnego formularza, w zależności od treści przekazanej nam wiadomości, zbieramy także Twoje: imię i adres email oraz ewentualnie inne dane (niewymagane przez nas) podane przez Ciebie w treści przesłanej wiadomości.

Jeśli kontaktujesz się z nami poprzez media społecznościowe lub czat, możemy zbierać także inne informacje (mogące zostać zakwalifikowane jako dane osobowe) takie jak zdjęcia, dokumenty udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem mediów społecznościowych lub czatu.

W jaki sposób pobieramy dane?

 • używając plików cookie
 • z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie
 • z komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych i czata, o ile wybierzesz taką formę kontaktu z nami (w szczególności facebook i instagram)

Do czego używamy Twoich danych?

 • do celów analitycznych, aby poprawić jakość Serwisu
 • do celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności Serwisu
 • do działań marketingowych, tj. do przesyłania Ci powiadomień o produktach i usługach 

Twoje dane mogą być też przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty, z którymi współpracujemy, w następujących celach:

 • analizy rynku i opinii
 • marketingowych
 • prawnych, windykacyjnych i ubezpieczeniowych
 • obsługi korespondencji

Podział strony:

Formularz kontaktowy – co przetwarzamy:

 1. Informujemy, iż korzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: http://www.bmklinstal.com/kontakt/ oraz https://www.bmklinstal.com/oferta wiąże się z podaniem następujących danych osobowych:
  1. imię
  2. adres e-mail.
 2. Przetwarzanie Danych osobowych, o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) – to jest:
  1. wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, i/lub
  2. pozostaje niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności do realizacji wizyty, obsługi procesu korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania mailowe i telefoniczne, za pośrednictwem danych kontaktowych zawartych w Serwisie, i/lub
  3. pozostaje niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  4. pozostaje niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności :
   • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie przedmiotu działalności Administratora,
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z dokonanym zapytaniem lub przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej http://www.bmklinstal.com pozostaje równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie wskazanych w nim danych. Zgoda zostaje udzielona w procesie wypełnienia formularza przez zaznaczenie odpowiedniego pola typu CheckBox.
 4. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Spółka BMKL sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (32-540) przy ul. Grunwaldzkiej 93/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000685527, REGON: 367753293, NIP: 6282269850.
 5. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: NAZWA PL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ,Ul. Mieczysława Medweckiego 17 ,31-780 Kraków NIP: 6751402920, REGON: 120805512 – w celu przechowywania danych na serwerze.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzeniem RODO, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Przetwarzanie danych następuje jedynie w celu obsługi procesu korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a nadto w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 7. Przekazanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach wskazanych w ustępach powyżej jest dobrowolne, z zaznaczeniem, iż dla obsługi korespondencji konieczne jest podanie imienia i adresu e-mail. Zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres: biuro@bmkl.pl
 8. Administrator zapewnia wszystkim osobom, których dane są przetwarzane realizację ich uprawnień, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i poprawienia, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a nadto prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych, korzystając z mechanizmów dostępnych przez Zasoby Administratora. Wykonanie praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym odbywa się drogą elektroniczną na adres: biuro@bmkl.pl bądź też drogą pocztową na adres Administratora. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań w sposób dozwolony niniejszą Polityką oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Administrator nie przekazuje danych podmiotom i organizacjom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”).
 10. Administrator traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe były chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 11. W zasobach strony internetowej www.bmklinstal.com Użytkownik może znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.
 12. Dane osobowe, o których mowa w ust.1 będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów jakim przetwarzanie służy, po upływie tych terminów zostaną usunięte. Okresy przetwarzania kształtują się następująco, w przypadku:
  1. realizacji zapytania – w czasie do 3 miesięcy od dnia odpowiedzi na zapytanie, ale jeżeli zapytanie stanowiło zapytanie o przesłanie oferty lub zawarcie umowy – w czasie do 3 miesięcy od dnia przesłania przez Administratora oferty na zapytanie, chyba że wcześniej zostanie zawarta umowa lub złożone oświadczenie o braku zainteresowania jej zawarciem. Okres ten może ulec przedłużeniu w przypadku trwania negocjacji i wtedy dane będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia negocjacji;
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zapytaniem – do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
  3. określonym w treści każdej ze zgód, o ile takie zgody zostały wyrażone – zawsze do momentu cofnięcia udzielonej zgody – albo do momentu wyraźnie wskazanego w treści zgody – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;

Pliki cookie

Korzystanie z Serwisu może skutkować gromadzeniem informacji o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w Serwisie. W tym celu stosujemy tzw. pliki cookie.

Plik cookie zawiera dane, które są umieszczone w przeglądarce Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki cookie używane w Serwisie wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania Twoich preferencji czy zabezpieczenia stron internetowych oraz do bieżącej optymalizacji Serwisu dla naszych Klientów. Niektóre funkcjonalności Serwisu nie będą działały w sytuacji, gdy nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookie.

Instalowanie plików cookie lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookie nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego użytkownika Serwisu.

Niektóre pliki cookie są tworzone przez podmioty, z których usług korzystamy. Stosujemy pliki cookie w celach określonych w nawiasach: Google Inc. (Google Analytics, Double Click i Google Adwords), Facebook, Adform (analiza ruchu i skuteczności reklam).

Sposób wykorzystania plików Cookies:

 • do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzany jest Serwis. Dane te wykorzystujemy do optymalizacji Serwisu pod kątem odwiedzających użytkowników
 • aby zapamiętywać sposób korzystania przez Ciebie z Serwisu i ułatwić Ci jego przeglądanie. Dzięki temu, możemy lepiej dopasować prezentowane treści oraz funkcjonalności do Twoich potrzeb
 • w celach marketingowych, aby dopasować przekaz marketingowy do Twoich preferencji.

Brak zgody na instalowanie plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki.

Uprzedzamy, iż większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikom wygody korzystania ze stron internetowych i niezakłóconego wyświetlania ich zawartości.

W przypadku braku zgody na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu, możesz nie wyrazić zgody na instalowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookie można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”.

Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Google Analytics

W Serwisie wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics. do analizy zachowań użytkowników. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookie.

Potrzebujemy ich przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzany jest Serwis oraz do optymalizacji i rozwoju Serwisu.
Jeżeli masz pytanie lub sugestie związanie z treścią nn. Polityki napisz do nas na adres: biuro@bmkl.pl

Informujemy, iż treść nn. Polityki może ulegać zmianie. W przypadku jej zmiany lub aktualizacji z obowiązująca wersją Polityki będzie można zapoznać się na stronie internetowej: www.bmkl.pl

Pozdrawiamy
Ekipa BMKL